Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Dstojn nslednk

Recenze vysavae Ecovacs D66

Vysava Ecovacs D66 Kdy jsem pemlel, kdy jsem naposledy testoval tehdy jeden z nejlepch robotickch vysava Ecovacs D54, byl jsem pekvapen, e je to u vce ne 3 roky.
O to vce jsem nyn zvdav jak vylepen a novinky pin nov model tto ady, Ecovacs D66. Tentokrt jde o model vybaven dlkovm ovldnm i virtuln zd, take se podvm i na jejich funkci.

Prvn pohled

Vdy obdivuji vrobce, kdy vidm, kolik vc vybalm z krabice, do kter se na prvn pohled nemaj anci vejt. O to vt mm problm s tm, kdy ve musm po testovn zabalit zpt. Tentokrt je dokonce nabjec dok dodvn ve dvou stech, k tomu pochopiteln vysava, virtuln ze, dlkov ovldn, dva sbrac kartky (jeden nhradn), hek na odstraovn neistot z rotanho karte a baterie do dlkovho ovldn i virtuln zdi.
Sestaven doku je otzkou okamiku, posta oba dly zasunout do sebe a zajistit zpadkou v zadn sti.

Samotn vysava doznal nkolika zmn. Schrnka na neistoty je v pstroji nejen nasazena, ale i zajitna kulisou v dradle a jej otevrn se pesunulo na krat stranu. Vko schrnky ji dr ve sprvn poloze speciln panty a nepotebuje uvolovac tlatko.
Zespodu pstroje musme nasadit jet sbrac kartek, co znamen jen jeho zasunut do speciln objmky. Rotan kart je o malinko u a excentricky uloen, zato umouje dky jednoduch demonti pohodlnj drbu.
Na obvodu tla pstroje najdeme ti optick senzory a koleka zajiujc pohyb vysavae.
Vysava Ecovacs D66
Inovovan schrnka na neistoty je jitna zpadkou a otevrateln po krat stran.
Vysava zapnte hlavnm vypnaem na spodku pstroje a me jej nechat nabjet. Napoprv nejlpe 24 hodin. Konec nabjen poznme podle toho, e nepehldnuteln kontrolky umstn v prolisech pestanou blikat (v nvodu je chybn uvedeno, e zanou svtit trvale).
Poslednm konem ped prvnm vysvnm je vloen bateri do dlkovho ovldn a infra zdi.

Ovldn

LCD displej s pti dotykovmi plochami nad mikrotlatky tvo ovldac panel, s jeho pomoc volme reimy vysvn, as automatickho sputn a nastavujeme sprvn as. Stejn tak na displeji uvidme i chybov hlen v ppad, e je pln nebo chybn zasunut ndobka na neistoty, zablokovan rotan nebo sbrac kartek, pohonn kolo je zablokovno nebo nele na podloce a pochopiteln zde tak najdeme informaci o stavu akumultoru.

Podobn jako na ovldacm panelu meme dit reimy vysavae pomoc dlkovho ovldn se shodnmi piktogramy. Dky stlmu navdcmu paprsku vyslanmu ze zkladny ale dlkov ovldn nefunguje ped dokem.
Dal funkc dlkovho ovladae je naveden vysavae na poadovan msto v mstnosti, podobn jako kdy ovldme autko na dlkov ovldn. To provedeme pomoc tlatek se ipkami. Pokud je pedtm vysava v provozu, musme jej stopnout prostednm tlatkem. Pi runm zen je vysvn vypnuto, take nen mon dit run napklad likvidaci vysypan mouky v kuchyni.

Jak pracuje

Na vbr mme z pti reim chodu vysavae:
 • Automatick reim - std nkolik typ pohybu vysava (pohyb rovn k pekce, pot nhodn zmna smru, pohyb do vje nebo spirly pi vtch neistotch). Tento reim se zapn pi naasovanm klidu.
 • Pohyb kolem stn - m za kol souvisle posbrat neistoty kolem stn a pekek. Nezajd do sted mstnosti a uklz asi 25 minut, po kterch se sm vrt do nabjecho doku.
 • Lokln klid - vyuijete pi drobnch nehodch. Uklz jen asi 6 minut, pi kterch krou ve spirle od msta, kde klid zaal dokud nenaraz na pekku. Tento reim je vhodn pout pomoc dlkovho ovldn s tm, e s nm pedtm zajedete na postien msto. Po proveden klidu vysava vyd zvukov signl a stoj na mst, kde s klidem skonil, co je praktick pi vysvn nkolika zneitnch mst.
 • Intenzivn klid - vhodn pi klidu jednou za njak as, napklad pokud vysava obas pente do jin mstnosti (nepejede vysok prahy). Vyuv zejmna pohyb ve spirle a do vje.
  Po ukonen klidu zajede do nabjecho doku.
 • Hledn doku - nejde o reim klidu, vysava pi nm nevysv. Projd mstnost do doby, ne zachyt infraerven paprsek nepetrit vyslan dokem z kovovho "oka" na jeho horn sti.
Vysava Ecovacs D66
Pohled zespodu odhal nov proveden rotanho karte, kola pohonu a drk sbracho kartku.

Hldai

Vysava je vybaven adou idel. O chybovch hlench na displeji, kter jsou spoutna pslunmi idly, jsem ji psal. Nejzajmavjm je idlo vysvanho prachu, kter je umstno ve vstupu prachu do ndoby na neistoty. Jde vlastn o vysla a citliv snma infra paprsku, kter um zaznamenat drobn prachov zrnka a pi zven jejich mnostv elektronika zareaguje zpomalenm pohybu vysavae, nebo pechodem do spirlovho i vjovho pohybu.
Proto je dleit udrovat tato idla v istot, nejlpe otenm suchm hadkem pi kadm vysypvn neistot.

Vespod na obvodu vysavae najdeme ti idla hldajc vzdlenost od podloky, kter zabrauj vysavai spadnout napklad ze schod. I kdy je v nvodu nkolikrt upozornno na nebezpe pdu z okraje vyvench mst, tato idla funguj spolehliv. Pochopiteln ale jen pokud jsou ist. Jestlie mte v prostoru, kter vysava uklz, schody nebo jin msto odkud by mohl spadnout, vnujte tmto idlm pozornost pravideln.

Mon vs zajm co je ten prsvitn vnlek, kter tvo nejvy bod vysavae. Jde o pijma infra signlu slouc k navdn vysavae do nabjecho doku a indikaci infra zdi.
Nejdleitj idla jsou umstna pod nraznkem a maj za kol vypnout pohyb vped a dt signl elektronice, podle kterho je zen dal pohyb vysavae.
Vysava Ecovacs D66
Dlkov ovldn a virtuln ze jsou napjeny dvma bateriemi, ale pokad jinho typu.

Virtuln ze

Takovm dodatenm hldaem je virtuln ze vyslajc infraerven paprsek, kter vysava detekuje a jeho linii nepekro. Zde je nutn potat s tm, e paprsek nen tenk jako laser, ale tvo kuel, kter se roziuje se vzdlenost od virtuln zdi. To ale velmi rychle vypozorujeme a pak nen problm pizpsobit polohu virtuln zdi naim potebm.
etit baterie m funkce virtuln zdi, kter ji po dvou hodinch vypne. To je trochu nepraktick pro naasovn klidu za dobu vce ne hodinu po naem odchodu z domu.

drba

Krom vysypvn ndoby na neistoty je teba obas tak vyistit jej filtr, co provedete nejlpe klasickm vysavaem, kterm z filtru neistoty jednodue odsajete. Pi t pleitosti doporuuj vyst i schrnku na tuto ndobu a cel spodek vysavae od prachu, kter me zhorit funkci optosenzor zabraujc pdu ze schod nebo fungovn detekce mnostv vysvanch neistot.
Vyistit je teba tak rotan kart, co je u tohoto modelu mnohem jednodu. Posta odroubovat krytku loiska karte a kart vysunout. Dlouh vlkna a vlasy z nj odstranme piloenm hkem s pomoc drek po cel dlce karte, kter usnaduj podebrn vlken. koda, e hek nen ostr, mohl by vlkna hned tak uznout.
Kdy nepotm oten celho pstroje od prachu vlhkm hadkem, nic dalho nen teba v rmci drby provdt.

Hodnocen

Ecovacs D66 je robotick vysava pro hladk povrchy i bn koberce, kter pin adu vylepen. Krom jednodue demontovatelnch kart, oceuji podstatn snen hlunosti bez vlivu na innost vysvn, kterou vidm jako stejnou. Vylepen byl i pohyb vysavae, kter si nyn porad i s velmi zkmi prostorami. Sta, kdy jejich e je o nkolik centimetru vt ne ka vysavae a dokonce nevad, ani kdy jsou tyto prostory zalomen. Typick pklad je klid v mezee mezi rohovou sedakou a konferennm stolkem.

Technick parametry

Robotick vysava Ecovacs D66
Pkon:30 W
Filtrace:0,4 l ndobka + filtr antibakteriln
Maximln doba provozu / nabjen:100 min / 3 hod
Napjen:akumultor 14,5 V 2,5 Ah, nabjec dok 230V
Vbava:nabjec dok, virtuln ze, dlkov ovldn, nhradn sbrac kartek, baterie pro dlkov ovldn a virtuln ze
Doporuen cena:5 990 K

Plusy

 • snen hlunost
 • irok vbava
 • pstup ke kartm pro itn

Mnusy

 • nedotaen nvod
 • dlkov ovldn nereaguje ped dokem
 • virtuln ze vypn po dvou hodinch a je ji nutn ped vysvnm znovu zapnout

Magazn Inspirace Euronics - 1 / 2014
Ve zkrcen verzi vylo v asopise
Inspirace EURONICS .1 / 2014

Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Eta, Milo ChadtGraf ceny produktu Ecovacs D66 poskytuje server Heureka.cz


Graf ceny produktu Ecovacs D 66 poskytuje server Heureka.sk


lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.