Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Opojen krsou a zdravm

Fn Braun Pe o tlo, jeho krsu a zdrav se stv stle vce trendem doby. Ano, chceme bt nejen zdrav, ale tak krsn a proto peujme o vlasy, ple, zuby, svaly i vousy. Zatmco jet nedvno byla kosmetika, depilace a prava obo i as vsadou en, dnes pronik i do kadodennho ivota mu. Koncept drsnho a silnho mue ochrnce nahradila pedstava jemnho a upravenho intelektula.

Tak proto se pedstavuje tolik novinek v oblasti pstroj pomhajcch v pi o tlo a zdrav. Je pirozen, e prv zde bude ada lid hledat pozornosti pro sv blzk a tak se vm jist bude hodit, kdy si zopakujeme co vechno meme od tchto pstroj oekvat, na co si dt pozor a jak jsou nejnovj trendy v tto oblasti.

Ziv chrup

Vte, e zubn kaz je jednm z nejastjch problm zejmna u dt? Se skonenm povinnch zubnch prohldek ve kole se problm jet zhoril. Jednou z pin jsou patn nvyky dt a zanedban zubn hygiena.
Pomoci me dtsk zubn kartek v proveden s dtskmi obrzky, kter ist zuby pomoc rychlch pohyb daleko innji ne klasick kartek. Nkter modely um dokonce pohldat dlku itn zubu a pivykat na jejich istn ty nejmen. Prvn zubn kartek je navren pro dti od tyech msc do dvou let pro pi o prvn zoubky i dse.

Dokonal istota

stn sprchy jsou neprvem opomjenm pomocnkem stn hygieny.
Krom dkladnho itn nabz i mas dsn proudem vody, co je nejen prospn, ale i pjemn.

Irigtor Braun
Pro kad dtsk vk je mon podit speciln zubn kartek.
Mezi elektrickmi zubnmi kartky pro dospl si lze vybrat podle zpsobu oscilace kartku i nkterch jeho st. Vhodou je pohyb do nkolika stran a vmnn hlavy kartku, kter meme zvolit podle toho zda potebujeme pi itn zuby souasn vyblit, perfektn vyistit mezizubn prostor, vyletit a vyblit zuby, masrovat dsn nebo zajistit istotu ortodontickch pomcek.

Sla vody

Vynikajcmi pstroji pro odstrann neistot zejmna z mezizubnch a patn pstupnch prostor jsou stn sprchy (irigtory). Ty tlakovm proudem vody rychle vyist i neju mezizubn prostory, kter se jinak ist velmi obtn.
Nejefektivnj itn je pomoc kombinace elektrickho kartku a stn sprchy, proto v nabdkch obchod najdete i kombinovan pstroj.
Ziv smv je tedy na dosah.

Rovn vlasy i kudrliny?

Asi zle na vkusu kadho soudruha, jak zaznlo v jednom znmm filmu, pesto kad es potebuje drbu a pstroje, kter ji provedou.
Na prvn pohled nejtrivilnj je fn na vlasy, kter ale v posledn dob zaznamenv mnoh vylepen. Protoe je dleit vlasy zachovat v dobr kondici, um modern fny zabrnit vysokm teplotm pi suen a pomoc ionizace zachovat hladkou a lesklou strukturu vlasu. Ionizace zajist hydrataci vlas dky molekulm vody, kter pithne do struktury vlasu a tak nedojde k jeho pesuen a poruen struktury.
Dleit je i nastaven vkonu ohevu i prtoku vzduchu, nejlpe v nkolika stupnch. Pro fixaci esu je vhodn vybaven tlatkem studenho vzduchu.Vlasov ehlika Braun Modern funkce pro automatick nastaven bezpen teploty a prtoku vzduchu jsou novinkou stejn jako nov turbny s upravenm prchodem vzduchu, kter stoj za tim provozem.

Na vlasy s ehlikou

ehlika na vlasy slou kupodivu nejen k narovnn vlas, ale i k vytvoen zajmavch vln. Kdy jsem se to kdysi dozvdl, chvli mi trvalo ne jsem zjistil, jak e to ty dmy dlaj.
Ale je to prost. Jednodue pooto ehliku o 180 a zaht vlasy tak ohbaj o hranu pstroje. Jednoduch a tm geniln. Dmm se omlouvm za pro n zbyten dky, zajmav spe pro nepouen chlapy.
U vlasovch ehliek je teplota ehlicch ploch zsadnm parametrem, protoe vlasy se jich pmo dotkaj a tak hroz jejich pokozen pli vysokou teplotou.
Podle studie vrobc by se vlasy nemly setkat s teplotou nad 200C, kter me zpsobit trval pokozen a zmnit jejich strukturu. Jinak jsou ale odoln siln nebo jemn vlasy.

Doporuen teploty nastaven vlasovch ehliek a kulem:

  • 130 C - 160 C pro jemn, porzn vlasy
  • 160 C - 180 C pro normln nebo barven i odbarven vlasy
  • 180 C - 200 C pro siln, hust nebo nepoddajn vlasy
Vlasov ehlika Rowenta
Pro sprvn nastaven teplot tedy s vhodou vyuijete ehliek s nastavenm teploty na displeji a elektronickm zenm, kter udr teplotu s minimln odchylkou. Pesn zen teploty znamen tak monost vyuit vyho vkonu a tedy i zkrcen doby nahvn.
I zde je vhodou ionizace vlas nebo automatick vypnut napklad po hodin provozu.

Vlasy samou loknu

Ano, e bude o kulmch. Pro klasick kulmy s kulatm trnem na kter se vlasy namotaj, plat stejn pravidla a teploty jako u vlasovch ehliek.
Spe jako fn se chov horkovzdun kulma, kterou mete na rozdl od klasick i vlasov ehliky pout i na mokr vlasy.
Horkovzdun kulma me bt vybavena adou nstavc rznch prmr s karti nebo vzduchovmi hubicemi umoujcmi pouvat horkovzdunou kulmu jako fn. Naten vlas zpjemuj kulmy s elektrickm rotujcm kartem.
Kulma Rowenta s psluenstvm
Horkovzdun kulmy bvaj vybaveny adou vmnnch nstavc. Podle toho jak upravujete sv vlasy, vybrejte i nstavce a to nejen z hlediska prmru, ale i funkce. Nstavce s trny slou ke snadnjmu naten a pokud jsou trny zasouvac, je snadn i odmotvni vlas.
Ionizace je trendem, take jej inky vyuvaj i kulmy.

Nyn u i musk zleitost

U je to njak as, co se objevily prvn strojky na odstraovn porostu musk pokoky na tle. Dnes ji povaujeme mue s hladkou pokokou bez jedinho chloupku za normln a ne za zentil primadony jak tomu bylo kdysi.
Proto jsou tak metody pro epilace a depilace spolen pro mue i eny.

Nejmodernj zpsob odstraovn ochlupen je epilace IPL, tedy intenzivnm pulsnm svtlem. Princip tto metody spov ve schopnosti svtla zmnit se v teplo v zvislosti na barv na kterou dopad. Zatmco svtl barvy svtlo odr a ohvaj se mlo, tmav svtlo pohlcuj a mn jej v teplo. Vzpomete na solrn kolektory, kter jsou ern. To je tak dvod, pro IPL funguje nejlpe u osob s ernm ochlupenm, kdeto pi svtlm vhodn zpravidla nen. Siln svteln impuls se v ernch chloupcch zmn na teplo a spl je vetn vlasovho vku. Je to jednoduch, efekt je dlouho trvajc a likviduje chloupky vech velikost.

Epilace pinzetovmi nebo kotouovmi pstroji vytrhvajcmi chloupky je ji tradin a jej vylepen spov hlavn ve zpsobech zmrnn bolestivosti.
Epiltor IPL Rowenta
Epiltor IPL pracuje na princip plen chloupk svtelnou energi.
Funguje zchlazovn pokoky, masrovn nebo napnn pokoky pi trhn, ale v tomto ppad snad ani pstroj, kter by bolest vbec nepsobil vyrobit nelze.
Vhody jsou zejm, vytren chlup hned tak nenaroste, ale oproti IPL se nepoda vytrhnout nevyrostl a velmi krtk chloupky.
Jednm ze zpsob zmrnn bolestivosti je epilace pod vodou pomoc modernch vodotsnch strojk.

Zcela bezbolestn je depilace, tedy holen, pochopiteln v ppad, e se vm nepoda njakm neikovnm pohybem se iletkovm holicm strojkem poezat. U planetovch a frzkovch strojk, jak se pouvaj i pi holen vous takov riziko nen. Nevhodou tohoto zpsobu je rychl obnova viditelnho ochlupen a tedy nutnost astho opakovn holen.

Trendy holen

Jak vyplv z pedchozho, holit se d cel tlo. Tradin, iletkovm strojkem nebo bitvou, s rizikem poezn nebudeme brt v vahu, zamme se na elektrick strojky.
Posledn novinkou je snaha o odstrann nepjemnch pocit pi holen pomoc zchlazovn pokoky, speciln chladc litou umstnou mezi holicmi litami, u planetovho strojku. Frzkov strojky vyuvaj pro vylepen pocit pi holen chladc gel aplikovan pmo strojkem.
A pak e chlapi nejsou zentl...
Princip planeta
Planetov nebo frzkov?
Jste-li zvykl holit se strojkem s jednou i druhou technologi, bude zpravidla njakou dobu trvat, ne si pokoka zvykne na holen druhm zpsobem. Pokud chcete zkusit pejt k druh technologii, potejte s tm.
Princip frzka

Mon jste zaznamenali posun k akumultorovm strojkm, zpsoben vvojem modernch akumultor a jejich lep vlastnosti. V souvislosti s tm se mohlo holen pesunout do sprch, co klade poadavky na vodotsnost strojk. Pstroj, kter je spojen se st se toti nesm pouvat ve vod z bezpenostnch dvod.

Dalm poadavkem je uivatelsk komfort, kter poskytuj hlavn vrobci pomoc automatickch nabjech a istcch stanic. Po oholen prost strojek odlote do stanice a ta se postar o vyitn, promazn, desinfekci a nabit, take pi dalm holen je strojek perfektn pichystn.

Dohladka

Oba holic systmy planetov i frzkov maj sv zastnce, kte nedaj na ten svj systm dopustit. To je dkazem, e oba hol spolehliv i pesto, e k vsledku pouvaj rzn cesty.
Planetov strojek klade draz na tenounk planety ve vkyvnch drcch (celku kme opt planeta), kter jsou zpravidla dv, doplnn stedn sthac planetou pro zkrcen delch vous. To ve se jet cel naklp na kyvn hlav.
I frzkov strojek pouv pro lep koprovn tve naklpn jednotlivch frzek i cel hlavy. Tyto strojky vyuvaj zpravidla i noe s dvojitm bitem, kter vous mrn popothnou ne jej ohol. Na druhou stranu je pro objektivnost teba ct, e planeta je ten ne frzka.
Zkrtka nelze jednoznan rozhodnout, kter strojek hol lpe...

Ven

Obezita je jednm z novodobch problm cel populace, proto nesmm zapomenout na osobn vhy, kter krom zobrazen hmotnosti osoby (nkter a do 200kg), nabzej tak adu dalch funkc. Nabdka je irok zejmna z hlediska designu, take si kad vybere.
U ady vah najdeme na nlapn desce kontaktn ploky (nemus bt zcela zejm), ktermi pstroj um zmit podl nebo hmotnost kost, svalov hmoty, tuku a vody v tle.
Dal monost je piazen daj k jedn z nkolika osob kter si vha pamatuje. Existuj i vhy, kter um zapsat tyto daje do programu na potai a sledovat daje nkolika osob dlouhodob.

Peujeme o plce

Ano, v dnenm zneitnm svte je problm i v tom co dchme. istika vzduchu ElectroluxPlce sice vyistit nememe, ale meme vyistit vzduch tak, abychom nedchali prach, kodliviny a neistoty, kter ns v dsledku mohou i zabt. Je tedy zejm, e se hlavn v prmyslovch oblastech a mstech vyplat istika vzduchu.
Ty dky vkonnm filtrm zachycuj tm vechen (99,97% i vc) prach a spolu s nm i vtinu alergen, pyly, roztoe, a dokonce i bakterie.

Nkter istiky zabj bakterie a viry pomoc UV zen, kter se dnes ze stejnho dvodu zan uplatovat i u vysava.
Nejmen steky prachu jsou nejnebezpenj. Vdechneme je toti nejdle. Zatmco vt stice prachu se zachyt na nosn sliznici nebo prdukch, nejmen doputuj a do plicnch sklpk.

Pro chemick kodliviny bvaj istiky vybaveny uhlkovm filtrem v nkterch ppadech doplnnm o filtr s nanosticemi stbra, kter ni bakterie, viry, ale reaguj i s nebezpenmi chemickmi ltkami.
Dalm vybavenm me bt ionizace, kter dopluje zporn ionty do ovzdu, odkud se ztrcej vlivem syntetickch materil, smogu, koue a dalch vliv. Zporn ionty pomhaj z ovzdu odstraovat nejmen steky neistot.

Magazn Inspirace Euronics - 6 / 2013
Ve zkrcen verzi vylo v asopise Inspirace EURONICS .6 / 2013
Milo Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Braun, Electrolux, Philips, Rowentalnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.