Najdi servis
Dal udlosti najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal lnky o spotebich najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
Dal rady jak na to najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka
 Dal slovka najdete v levm sloupci po vbru lnku z tto nabdky nebo po stisku tohoto tlatka


Energetick tda chlazen

chladnika Electrolux Za jeden z nejdleitjch ukazatel, podle kterch dnes posuzujeme vlastnosti chladniek a mrazniek pro domcnost je energetick tda. U asi vichni vte, e zaazen do energetickch td A a G zna energetickou vhodnost spotebie a to bez ohledu na jeho velikost, vkon i proveden. U chladcch zazen je navc pidna energetick tda A+ a A++, kter evropsk komise zavedla v roce 2003 pro dal rozlien energetick vhodnosti u vysplch pstroj.
Energetick tda je daj, kter mus bt vyznaen na energetickm ttku. Ten najdete u praek (energetick tda praky), suiek, myek ndob (energetick tda myky), chladcch zazen, elektrickch trub, bojler, klimatizac a zdroj svtla.

Vlastn vpoet je vak oproti energetickm tdm myky a praky sloitj, zejmna proto, e mus zohledovat vlastnosti rozmanitch pstroj - chladniek, kombinovanch chladniek i mrazniek.
Pokud chcete vdt, kter kritria se pi urovn energetickch td chladniek zvauj, pokusm se vpoet okomentovat.

Energetick tdy A+, A++

Energetick tdy A+ a A++ se uruj podle sloitjho vzorce a psnjch kritri. Pokud nevyhov tmto kritrim, jsou zaazeny do energetickch td A a G podle dalch vpot.

Energetick tda je uruje na zklad hodnoty indexu energetick innosti α(Iα), kter se vypot podle vzorce:

Iα= AC / SCα x 100

kde
- AC je ron spoteba elektrick energie chladniky, kter se vypote: denn spoteba x 365
- SCα je normalizovan ron spoteba chladniky, kter se pot podle vzorce:

vzorec

Do tohoto vzorce vstupuje ada konstant, kter jsou vytny z tabulek.

Hodnoty Mα a Nα jsou zvisl na tom, jak typ chladcho pstroje je posuzovn - chladnika, mraznika, kolik hvzdiek m mrazc prostor, u mrazniek jsou jin hodnoty pro pultov a pro skov proveden.

Hodnota FF je odlin pro prostory bez mrazen, CC je zvisl na
klimatick td, BI pak odliuje spotebie vestavn o ce ni ne 58 cm a CH odliuje spotebie se zchlazovacm prostorem menm ne 15 litr.

Vc oznauje uitn prostor v litrech a Tc je pracovn teplota prostoru ve C.

Energetick tdy A a G

I zde se energetick tda uruje na zklad hodnoty indexu energetick innosti, kter se vypot podlem ron spoteby elektrick energie k normalizovan spoteb elektrick energie.

Normalizovan spoteba energie se spot podle vzorce:

M x upraven ist objem x N

Upraven ist objem je uren vzorcem:

ist objem chladcho prostoru + Ω x ist objem prostoru pro mraen potraviny.

Hodnoty M, N, Ω jsou zvisl na na tom, jak typ chladcho zazen je posuzovn - chladnika, mraznika, kolik hvzdiek m mrazc prostor, u mrazniek jsou jin hodnoty pro pultov a pro skov proveden. Tak tyto hodnoty je teba vyst z tabulek.

Pro vcedveov pstroje se ale pot upraven ist objem podle tohoto vzorce:

vzorec

kde Tc je teplota kadho prostoru ve C, Vc je ist objem prostoru v litrech a Fc konstanta 1,2 u prostoru bez mrazen a 1 pro ostatn. U vcedveovch pstroj jsou tak odlin hodnoty M a N.

Stanovovn energetickch td se d smrnic Evropsk komise 2003/66/EC a v R vyhlkou 442/2004 Sb, kterou je nahrazena pvodn vyhlka 215/2001 Sb.
lnky s podobnou tmatikou:Pepne na dal tma
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk
Seadit podle abecedySeadit podle dataDal seznam lnk

Posledn aktualizace 19.04.2016 00:00

Zaloen strnek
20.7.2005State se fanouky, dovte se o novch lncch v pedstihu.